หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

ISBN : 9786162039362

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : อัจฉรา นาคเมธี และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products