หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162039362

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : อัจฉรา นาคเมธี และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB