หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

ISBN : 9786162039379

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : อัจฉรา นาคเมธี และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products