แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด

Auther name : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยสอดคล้องตามผลการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทัั้งทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ มีสถานการณ์ปัญหา Financial Literracy เพื่อบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับความรู้การเงินไปใช้ในชีวิตจริง

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB