สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649145512

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : ดร.อีริค ชาน ชุน หมิง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) ตามแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ CPA approach ทำให้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Subject :

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB