หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6

ISBN : 9786162039386

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : Dr.Yeap Ban Har และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับอนุญาต (อญ.) มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง'60) ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่มกับประชาคมโลกได้ การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด กับ Shing Lee Publishers Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products