แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ป.5
แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ป.5

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : คัดไทย ป.5

Auther name : ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ฃระดับชั้น ป.5 ปูพื้นฐาน เสริมความรู้ที่ทันสมัย เน้นการคัดตัวอักษรอย่างถูกต้อง สวยงาม และมีระเบียบแบบแผน โดยบูรณาการความรู้ด้านหลักภาษาไทยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ฝึกคัดตัวอักษรแบบหลัก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปูพื้นฐานการฝึกคัดตัวอักษรไทย คำไทย ประโยคไทย สำนวนไทย ฯลฯ พร้อมเสริมความรู้ที่ทันสมัยและเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB