แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.5
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.5

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัดใช้คู่หนังสือเรียน

Auther name : สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เน้นกิจกรรมพัฒนาความรู้และรูปแบบการฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อปูพื้นฐานการเรียนภาษาไทย พร้อมฝึกฝนทักษะกระบวนการทางภาษาให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สื่อต่าง ๆ ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทย พร้อมรูปภาพประกอบที่เหมาะสมและกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB