แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบวัดฯ ม.1

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก, จินตนา วีรเกียรติสุนทร

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 สามารถใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอน เพื่อนำกิจกรรมที่ออกแบบมาประยุกต์เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB