แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ป.6
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : โครงงาน ป.6 (PBL)

Auther name : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเรียนรู้ผ่านโครงงาน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ซึ่งเป็นแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนความสามารถด้านการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะชีวิตการทำงาน สามารถแสวงหาความรู้จากสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองได้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB