แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.5
แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.5

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037177

Series name : บทอาขยาน ป.1-6

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมบทอาขยานทั้งบทหลักและบทรองตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมเรียนรู้อาขยานคืออะไร เน้นทักษะการเขียนอักษรไทยอย่างถูกต้อง เสริมด้วยกิจกรรมและแบบประเมินการท่องอาขยาน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านให้แตกฉานและเพิ่มพูนทักษะการคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการฝึกทักษะทางภาษาไทย พร้อมเสริมเทคนิคและทักษะการท่องอาขยานที่ปฏิบัติได้จริง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB