แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.3

แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : ACCESS

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้เพื่อฝึกฝนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร โดยเป็นสื่อเพิ่มเติมหรือใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนก็ได้ มีคำอธิบายไวยากรณ์ แบบฝึกหัด และแบบฝึกทบทวนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB