VOCATIONAL

Price 395 Baht

หนังสือกิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์อุตสาหกรรม 4.0

Price 4,900 Baht

Price 4,500 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

Price 1,950 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Light

Price 4,300 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

Price 2,200 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

Price 6,200 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

Price 670 Baht

ชุดสื่อกิจกรรม I WANT TO BE

Price 225 Baht

หนังสือกิจกรรมอาชีพสู่ฝัน I want to be

Price 120 Baht

สมุดบันทึกเส้นทางอาชีพสู่ฝัน I want to be

Price 325 Baht

คู่มือแนวทางการแนะแนวอาชีพสู่ฝัน I want to be

Price 195 Baht

หนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัล 1