picture

สายงานสื่อสารการตลาด

Recruitment positions

Position Department Level Announced
picture Motion Graphic
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 27/05/2024

Description

- ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว - สร้างสรรค์ ออกแบบงาน Motion Graphic และตัดต่อวิดีโอตาม concept เพื่อใช้ในช่องทาง Online อาทิ Facebook YouTube TikTok และเว็บไซต์

- เลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกราฟิกและเสียงของงาน

- รับฟังข้อเสนอแนะและปรับแก้ผลงานตามความต้องการ

- ศึกษาเทรนด์ใหม่ ๆ พัฒนาทักษะและความรู้ด้าน Motion Graphic อยู่เสมอ

Property

 1. อายุระหว่าง 25-30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านมัณฑนศิลป์ นิเทศศิลป์ ดิจิทัลมีเดียหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ตรง 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีความสามารถใช้โปรแกรม After Effect/Premiere Pro/illustrator/Photoshop/Lightroom
 5. สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายภาพนิ่งได้อย่างคล่องแคล่ว
 6. มีทักษะด้านการเล่าเรื่อง ออกแบบกราฟิกดีไซน์ แอนิเมชัน ตัดต่อวิดีโอ และการออกแบบเสียง
 7. มี Passion การทำงานสาย Production เข้าใจธรรมชาติของงาน มีความรับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา และรักษาคุณภาพงาน
 8. หากมีความสามารถในการ Live สด (ใช้งานอุปกรณ์ และโปรแกรม) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 02/06/2023

Description

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแล วางแผน ในการทำสื่อสารการตลาดทั้งในแง่ของ ออนไลน์ และออฟไลน์ โดยจะต้องควบคุม กำกับ ดูแล ให้งานมีคุณภาพและสามารถออกได้ทันตามกำหนดเวลา

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารตาม Key Message หลักทั้งในรูปแบบของ ออนไลน์ และออฟไลน์

- สร้าง Content ในเชิงสื่อสารการตลาด ทั้งในเชิงของการเขียน และลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ เพื่อนำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และออฟไลน์

- ลงพื้นที่และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ

Property

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป มีบุคคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด , นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาด งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. มีทักษะด้านการเขียนสำหรับ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ โบร์ชัวร์ สื่อออนไลน์ อาทิ Facebook Website สื่อ Out of Home อาทิ Standee Banner
 5. มีความรู้ด้านการทำสคริป / Storyboard
 6. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการพรีเซนต์งาน
 7. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ทั้ง Word, Excel, PowerPoint
 8. มีความคิดสสสร้งสรรค์ ชอบติดต่อประสานงาน กระตือรือร้น อดทน พร้อมปรับตัว และละเอียดรอบคอบ
 9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 10. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture Project & Brand Communication
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 02/06/2023

Description

1. จัดทำแผนและกลยุทธ์สำหรับการทำสื่อสารการตลาดใน Project ต่าง ๆ

2. จัดทำเครื่องมือสื่อสารการตลาดสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งในรูปแบบ Offline และ Online เพื่อใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

3. จัดทำ Content สำหรับการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางทางการตลาด ทั้ง Traditional Media และ New Media

4. ดูแลการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดทั้งหมด ให้อยู่ภายในระยะเวลา และงบประมาณตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

5. ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง

6. สื่อสารเรื่องราวไปยังผู้สื่อข่าว หรือกลุ่ม influencer

Property

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีทักษะในการประสานงาน เจรจาสูง สามารถทำงานแบบ Multi Task และ Cross Function ได้ดี และสามารถเป็น Head Project ได้
 5. มีความรู้พื้นฐานในสื่อ New Media และ ช่องทางสื่อสารการตลาด Online อาทิ Website / Social Media
 6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และค้างคืนได้ตามสมควร
 7. มีพื้นฐานในการถ่ายภาพ และ SEO เพื่อการเขียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
picture Creative Content
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 02/06/2023

Description

- ดูแลการผลิต Content ในด้านการศึกษา อาทิ เทรนด์หรือความก้าวล้ำของการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ, ประเด็นสังคมทางด้านการเรียนรู้หรือการศึกษา, ไอเดีย การจุดประกาย แรงบันดาลใจ หรือพลังของความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้, การค้นพบในเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม, สาระน่ารู้ แนวทางหรือประเด็นใหม่ ๆ ที่ทำให้สังคมสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้, จิตวิทยาแนวครอบครัว การดูแลเด็กในปฐมวัย หรือวัยรุ่น, การเล่าเรื่องผ่านบุคคลต้นแบบในมุมมองของประสบการณ์ แง่คิด ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการศึกษา

- สามารถต่อยอดประเด็น หรือกระแสสังคมเพื่อนำมาสร้าง Content ให้สอดคล้องเหมาะกับสถานการณ์

- สามารถเขียนได้ทั้งในรูปแบบของบทความ บทสัมภาษณ์ ข้อมูลสำหรับอินโฟกราฟฟิค และสคริปต์วิดีโอ

- ประสานงานติดต่อกับบุคคลต้นเรื่อง แหล่งข่าว แหล่งอ้างอิง เพื่อใช้นำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ Content ได้

- ประสานงานและบรีฟกับทีมช่างกล้อง ทีมกราฟฟิค และผู้ดูแลเว็บในการทำ Content ได้

Property

 1. จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์การทำงาน Creative Content อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. เน้นงานเขียนที่จับประเด็นได้ดี มีมุมมองใหม่ ๆ ในเรื่องเรื่องเดิม ๆ วิเคราะห์ได้ ใช้การค้นคว้า อ้างอิง จากหลายแหล่งข้อมูลประกอบการเขียนงาน
 4. เกาะติดกระแสข่าว ความเคลื่อนไหว เทรนด์ ประเด็นสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
 5. มีความรู้ ความเข้าใจใน Marketing Concept & Marketing Content Strategy เพื่อนำมาต่อยอดงานเขียน
 6. สามารถลงพื้นที่ได้ และทำงานคนเดียวได้
 7. มีความอดทน ยืดหยุ่น มีทัศนคติเชิงบวก
picture เจ้าหน้าที่การตลาด
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 07/04/2022

Description

•ดูแลข้อมูลในการลงสื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง On-line และ Off-lineรวมถึงควบคุมแผนการโฆษณาให้เป็นไปตามตารางที่กำหนด
• จัดทำและกระจายข้อมูล ข่าวสารการตลาด ให้กับตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า และพนักงานในบริษัททราบ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา แคตตาล็อก ข้อมูลการส่งเสริมการขาย ฯลฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับทีมงานที่เกี่ยวข้องจัดทำต่อไป เช่น Update Website
• ช่วยเหลือทีมงานการตลาดในการจัดทำกิจกรรมการตลาดต่างๆ
• จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ เอกสารส่งเสริมการตลาด ฯลฯ
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการขายแก่ลูกค้า
 

Property

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ตรงด้าน Marketing / Digital Marketing อย่างน้อย 1 ปี
 3. สามารถใช้ MS. Office ได้ดี หากใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการ Design และ Content
 5. สามารถทำงานรวดเร็ว และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 7. หากมีประสบการณ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที