picture

สายงานสื่อสารการตลาด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture Project & Brand Communication
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 02/06/2023

ลักษณะงาน

1. จัดทำแผนและกลยุทธ์สำหรับการทำสื่อสารการตลาดใน Project ต่าง ๆ

2. จัดทำเครื่องมือสื่อสารการตลาดสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งในรูปแบบ Offline และ Online เพื่อใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

3. จัดทำ Content สำหรับการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางทางการตลาด ทั้ง Traditional Media และ New Media

4. ดูแลการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดทั้งหมด ให้อยู่ภายในระยะเวลา และงบประมาณตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

5. ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง

6. สื่อสารเรื่องราวไปยังผู้สื่อข่าว หรือกลุ่ม influencer

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีทักษะในการประสานงาน เจรจาสูง สามารถทำงานแบบ Multi Task และ Cross Function ได้ดี และสามารถเป็น Head Project ได้
 5. มีความรู้พื้นฐานในสื่อ New Media และ ช่องทางสื่อสารการตลาด Online อาทิ Website / Social Media
 6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และค้างคืนได้ตามสมควร
 7. มีพื้นฐานในการถ่ายภาพ และ SEO เพื่อการเขียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
picture Creative Content
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 02/06/2023

ลักษณะงาน

- ดูแลการผลิต Content ในด้านการศึกษา อาทิ เทรนด์หรือความก้าวล้ำของการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ, ประเด็นสังคมทางด้านการเรียนรู้หรือการศึกษา, ไอเดีย การจุดประกาย แรงบันดาลใจ หรือพลังของความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้, การค้นพบในเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม, สาระน่ารู้ แนวทางหรือประเด็นใหม่ ๆ ที่ทำให้สังคมสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้, จิตวิทยาแนวครอบครัว การดูแลเด็กในปฐมวัย หรือวัยรุ่น, การเล่าเรื่องผ่านบุคคลต้นแบบในมุมมองของประสบการณ์ แง่คิด ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการศึกษา

- สามารถต่อยอดประเด็น หรือกระแสสังคมเพื่อนำมาสร้าง Content ให้สอดคล้องเหมาะกับสถานการณ์

- สามารถเขียนได้ทั้งในรูปแบบของบทความ บทสัมภาษณ์ ข้อมูลสำหรับอินโฟกราฟฟิค และสคริปต์วิดีโอ

- ประสานงานติดต่อกับบุคคลต้นเรื่อง แหล่งข่าว แหล่งอ้างอิง เพื่อใช้นำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ Content ได้

- ประสานงานและบรีฟกับทีมช่างกล้อง ทีมกราฟฟิค และผู้ดูแลเว็บในการทำ Content ได้

คุณสมบัติ

 1. จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์การทำงาน Creative Content อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. เน้นงานเขียนที่จับประเด็นได้ดี มีมุมมองใหม่ ๆ ในเรื่องเรื่องเดิม ๆ วิเคราะห์ได้ ใช้การค้นคว้า อ้างอิง จากหลายแหล่งข้อมูลประกอบการเขียนงาน
 4. เกาะติดกระแสข่าว ความเคลื่อนไหว เทรนด์ ประเด็นสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
 5. มีความรู้ ความเข้าใจใน Marketing Concept & Marketing Content Strategy เพื่อนำมาต่อยอดงานเขียน
 6. สามารถลงพื้นที่ได้ และทำงานคนเดียวได้
 7. มีความอดทน ยืดหยุ่น มีทัศนคติเชิงบวก