anubanchonburi school

คิดเป็น ออกแบบนวัตกรรมได้

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อักษร ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครบทุกกระบวนการ
คิด ออกแบบ สร้างนวัตกรรม โค้ดดิ้ง และปัญญาประดิษฐ์
มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ในงานการประชุม “ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสู่ Digital 2563”

"คิด"

ปูพื้นฐานด้านการคิด (Computational Thinking) ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านสื่อยกระดับการเรียนรู้ชุด IDEA KIT ที่สามารถนำไปบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ อาทิ คณิตศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น

"ออกแบบ"

ฝึกฝนทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ชุด STEAM School Kit ซึ่งถือเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่

"สร้าง
นวัตกรรม"

เปลี่ยนผู้เรียนจาก “ผู้ใช้” ให้เป็น “ผู้สร้าง” พัฒนาการคิดค้นสิ่งที่เป็นต้นแบบ หรือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฝึกให้สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านสื่อ micro:bit จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ Smart Home แผงโซลาเซลล์ เป็นต้น

"โค้ดดิ้ง"

ทักษะใหม่ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฝึกการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับ เป็นขั้นตอน ผ่านสื่อยกระดับการเรียนรู้ micro:bit และ Quirkbot ซึ่งเปรียบเสมือนสมองบังคับการ เพื่อควบคุมให้วัตถุเคลื่อนไหวได้ตามคำสั่ง

"ปัญญาประดิษฐ์"

เรียนรู้และสนุกกับโปรแกรม Quickdraw จากเว็บไซต์ Google โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ต่อยอดจินตนาการ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกด้วย
Share

Relate article