New Big Book นิทาน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ

  • เสริมสมรรถนะด้านภาษาด้วยคำศัพท์และมัลติมีเดียภาพและเสียงภาษาไทย-อังกฤษ-จีน
  • ส่งเสริมสมรรถนะด้านสังคม พร้อมกิจกรรมท้ายเล่มเสริมทักษะ EF
 
 
 
 
Share

Relate article