ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา ตารางหรรษา
ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา ตารางหรรษา

Share
Share

ISBN : 8859281716795

Series name : เตรียมความพร้อมปฐมวัย

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) ฝึกการแก้ปัญหาโดยการสังเกตข้อมูลข้างเคียง โดยใช้ตาราง Matrix ในการจัดระบบการคิดผ่านการเล่นบัตรภาพต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB