หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน Kid's kit เล่ม 1
หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน Kid's kit เล่ม 1

Share
Share

Series name : ชุดสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ Kid's kit

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : etc.

Product detail

สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เป็นสื่อที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกการสังเกต การจำและจำแนกทางสายตา การเรียงลำดับ ทิศทาง การจัดกลุ่มสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ และจำนวนตัวเลข ซึ่งได้บูรณาการศิลปศึกษาพื้นฐาน ในเรื่อง “สี เส้น รูปร่าง” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้จากสิ่งรอบตัวที่จำเป็น เหมาะกับปฐมวัยเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสู่วัยแห่งการเรียนรู้ต่อไป

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB