หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน Kid's kit เล่ม 1
หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน Kid's kit เล่ม 1

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ Kid's kit

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เป็นสื่อที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกการสังเกต การจำและจำแนกทางสายตา การเรียงลำดับ ทิศทาง การจัดกลุ่มสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ และจำนวนตัวเลข ซึ่งได้บูรณาการศิลปศึกษาพื้นฐาน ในเรื่อง “สี เส้น รูปร่าง” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้จากสิ่งรอบตัวที่จำเป็น เหมาะกับปฐมวัยเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสู่วัยแห่งการเรียนรู้ต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB