ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย (สื่อประจำห้องเรียน)
ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย (สื่อประจำห้องเรียน)

Share
Share

Series name : ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ชุดกิจกรรมที่เด็กระดับปฐมวัยสามารถลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน ฝึกการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน สร้างเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปูพื้นฐานทักษะของการเป็นนักประดิษฐ์เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปในอนาคต

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB