นิทานเสริมประสบการณ์ จันทร์จ๋า คืนเดือนหงาย สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
นิทานเสริมประสบการณ์ จันทร์จ๋า คืนเดือนหงาย สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

Auther name : วิภา ตัณฑุลพงษ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง จันทร์จ๋าคืนเดือนหงาย สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้ถึงการดำเนินชีวิตของชุมเมืองและชนบทที่ต่างกัน เรียนรู้ปรับตัวให้อยู่อย่างมีความสุข สามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวของฟ้าใส อาศัยอยู่ในเมืองแออัดไปด้วยผู้คน รถยนต์ และตึกสูง ต่างกับข้าวฟ่าง ซึ่งมีชีวิตสงบเสงี่ยมอยู่ในชนบท แม้ว่าจะมีความเป็นอยู่ต่างกันแต่เด็กทั้งสองคนก็มีความสุขอยู่กับครอบครัว เรียนรู้เรื่องประเพณีลอยกระทง และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB