สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อการเรียนรู้ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 จัดทำสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) นำเสนอโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Subject :

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB