สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.1

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : STEM ม.1-3

Auther name : Aksorn Stem Project

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ระดับชั้น ม.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ตามนโยบายสะเต็มศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้สอนนำไปจัดการสอนสะเต็มในสถานศึกษาตามนโยบาย โดยนำไปบรรจุในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือนำไปแทรกในชั่วโมงการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีโครงสร้างกิจกรรม STEM 6 ขั้นตอน ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง และง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB