สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.1
สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : STEM ม.1-3

ชื่อผู้แต่ง : Aksorn Stem Project

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ระดับชั้น ม.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ตามนโยบายสะเต็มศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้สอนนำไปจัดการสอนสะเต็มในสถานศึกษาตามนโยบาย โดยนำไปบรรจุในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือนำไปแทรกในชั่วโมงการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีโครงสร้างกิจกรรม STEM 6 ขั้นตอน ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง และง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB