แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6

Download
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6

Series name : แบบปฎิบัตกิจกรรม ป.1-6

Auther name : หทัยรัตน์ บุญมา, อานนท์ กาญจนโพธิ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้ แบบปฏิบัติกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเน้นกิจกรรมแบบบูรณาการที่หลากหลายเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรมจะช่วยพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยของผู้เรียน

Related Products