แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6

ชื่อชุด : แบบปฎิบัตกิจกรรม ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : หทัยรัตน์ บุญมา, อานนท์ กาญจนโพธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้ แบบปฏิบัติกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเน้นกิจกรรมแบบบูรณาการที่หลากหลายเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรมจะช่วยพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยของผู้เรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง