หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1
หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : กิจกรรม ป.1

Auther name : กนกพร กระบวนศรี และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับชั้นป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังของชาติ เน้นกิจกรรมฝึกฝนวินัยตนเอง ส่งเสริมให้ได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) โดยเน้นการศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เรียนรู้ปัญหา และการแก้ไขที่จะนำไปสู่การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB