หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : กิจกรรม ป.1

ชื่อผู้แต่ง : กนกพร กระบวนศรี และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับชั้นป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังของชาติ เน้นกิจกรรมฝึกฝนวินัยตนเอง ส่งเสริมให้ได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) โดยเน้นการศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เรียนรู้ปัญหา และการแก้ไขที่จะนำไปสู่การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB