หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : กิจกรรม ม.1

Auther name : กนก จันทรา และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พัฒนาการ พร้อมเรียนรู้อิทธิพลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ในเล่มยังเสนอเรื่องราวสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจ การเมืองในประเทศ และแหล่งอารยธรรมแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB