หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : กิจกรรม ม.1

ชื่อผู้แต่ง : กนก จันทรา และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พัฒนาการ พร้อมเรียนรู้อิทธิพลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ในเล่มยังเสนอเรื่องราวสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจ การเมืองในประเทศ และแหล่งอารยธรรมแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB