หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : กิจกรรม ม.4-6

Auther name : ศิริพร ดาบเพชร และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย สำหรับชั้น ม.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความหมาย คุณค่า และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้สืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจหรือศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย วิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่างๆ ช่วยให้เข้าใจประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB