หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : กิจกรรม ม.4-6

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย สำหรับชั้น ม.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความหมาย คุณค่า และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้สืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจหรือศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย วิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่างๆ ช่วยให้เข้าใจประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB