หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

ชื่อชุด : กิจกรรม ม.4-6

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย สำหรับชั้น ม.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความหมาย คุณค่า และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้สืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจหรือศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย วิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่างๆ ช่วยให้เข้าใจประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง