สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ดร.ดำรงค์ ฐานดี และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียนที่่ประกอบด้วย 3 สาระ ได้แก่ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ ทักษะทางภูมิศาสตร์และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo- literacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB