สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดำรงค์ ฐานดี และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนที่่ประกอบด้วย 3 สาระ ได้แก่ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ ทักษะทางภูมิศาสตร์และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo- literacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB