นิราศลอนดอน
นิราศลอนดอน

Share
picture
Share

ISBN : 9786167279190

Series name : วรรณกรรมล้ำค่า

Auther name : ราโชไทย อิศรางกูร ( ม.ร.ว.กระต่าย)

Copy : etc.

Product detail

นิราศลอนดอนเป็นบันทึกเหตุการณ์ที่หม่อมราโชไทยได้พบเห็น เมื่อเป็นล่ามในคณะทูตไทยเดินทางไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นนิราศเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านจำนวนมาก เพราะเขียนถึงกรุงลอนดอน อันเป็นนครที่คนไทยสมัยนั้นไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินเรื่องราวมาก่อน นอกจากนี้ภาษาที่ใช้ในการประพันธ์ก็ยังประกอบไปด้วยโวหารอันไพเราะคมคาย พรรณนาได้อย่างละเอียดลออ ทำให้เห็นภาพยุโรปในสมัยที่รุ่งโรจน์ได้อย่างดียิ่ง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB