แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ม.2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : ทีมวิชาการ อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วย ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายในเล่มมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีตารางบันทึกคะแนนประจำหน่วยเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB