แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ม.2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วย ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายในเล่มมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีตารางบันทึกคะแนนประจำหน่วยเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB