แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : ทีมวิชาการ อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เป็นแบบฝึกเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีกิจกรรมจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ภายในเล่มมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านการจำลองจากสถานการณ์จริง

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB