หล่นตุ้บ ตกพื้น
หล่นตุ้บ ตกพื้น

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393777

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่ใช้หลักแรงโน้มถ่วง เครื่องเล่นที่อาศัยหลักแรงโน้มถ่วง และการทดลองเกี่ยวกับแรงดน้มถ่วง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB