ลูกไฟยักษ์แห่งจักรวาล
ลูกไฟยักษ์แห่งจักรวาล

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090480

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Park Jin-Young ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของดวงอาทิตย์ ขนาด ความร้อน แสงสว่างของดวงอาทิตย์เมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆ ระยะห่างของโลกกับดวงอาทิตย์ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อดลก นวัตกรรมที่นำแสงอาทิตย์มาทำให้เกิดประโยชน์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB