กะปิ
กะปิ

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394965

Series name : มรดกล้ำค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

กะปิทำมาจากเคยซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบห่วงโซ่อาหารในท้องทะเล เป็นอาหารของสัตว์ทะเล เช่น กุ้งและปลา อีกทั้งยังเป็นอาหารของมนุษย์ด้วย ปริมาณเคยในทะเลจึงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้เป็นอย่างดี การอนุรักษ์เคยต้องรักษาคุณภาพของพื้นดินบนชายฝั่ง รักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำให้ปลอดสารปนเปื้อน สารพิษ สิ่งสกปรก และรักษาฟื้นฟูป่าชายเลน หาดเลน และหาดทราย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลตัวอ่อนให้อุดมสมบูรณ์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB