อ่านเป็น เห็นคุณค่า
อ่านเป็น เห็นคุณค่า

Share
Share

ISBN : 9786164720299

Series name : ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

Copy : etc.

Product detail

อธิบายหลักการอ่านคำประเภทต่างๆในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ทั้งนี้การอ่านมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในทักษะทางภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน การจะอ่านหนังสือให้ได้ดีจำเป็นต้องมีพื้นฐานการอ่านที่ถูกต้องเสียก่อน อีกทั้งการอ่านที่ถูกต้องก็มีผลต่อการสื่อสารด้วย เพราะถ้าหากอ่านคำต่างๆได้ถูกต้อง การสื่อสารก็จะไม่คลาดเคลื่อน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB