อ่านเป็น เห็นคุณค่า
อ่านเป็น เห็นคุณค่า

แชร์
แชร์

ISBN : 9786164720299

ชื่อชุด : ภาษาไทย ภาษาชาติ

ชื่อผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

อธิบายหลักการอ่านคำประเภทต่างๆในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ทั้งนี้การอ่านมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในทักษะทางภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน การจะอ่านหนังสือให้ได้ดีจำเป็นต้องมีพื้นฐานการอ่านที่ถูกต้องเสียก่อน อีกทั้งการอ่านที่ถูกต้องก็มีผลต่อการสื่อสารด้วย เพราะถ้าหากอ่านคำต่างๆได้ถูกต้อง การสื่อสารก็จะไม่คลาดเคลื่อน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB