ออกเสียงถูก สื่อสารชัด
ออกเสียงถูก สื่อสารชัด

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720220

Series name : ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

Copy : etc.

Product detail

อธิบายแหล่งที่เกิดของเสียงแต่ละเสียงในภาษาไทยที่เกิดจากอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและเรื่องพยางค์ซึ่งเป็นเสียงที่มีความหมาย เป็นการอธิบายจากหน่วยเล็กไปถึงหน่วยที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมีเสียงเป็นจุดเริ่มต้น เสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร เพราะถ้าหากเข้าใจที่มาของเสียงก็จะทำให้พูดได้ชัด และสื่อสารได้ชัดเจนถูกต้อง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB