จีน
จีน

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392251

Series name : อารยธรรมเชื่อมกาลเวลา

Auther name : Patrick Catel ผู้แปล จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ

Copy : etc.

Product detail

หลายคนเคยสงสัยไหมว่า อาหารเย็นจัด รสชาติหวานที่ชาวจีนโบราณได้คิดค้นขึ้นคืออะไร ชาวจีนโบราณมีวิธีเพาะปลูกพืชไร่อย่างไร หรือการรักษาทางการแพทย์ใดของชาวจีนโบราณที่ยังคงใช้กันตราบจนปัจจุบัน คำตอบของคำถามซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหล่านี้ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB