ชุด PHONICS FOCUS: VOWEL AEIOU
ชุด PHONICS FOCUS: VOWEL AEIOU

Share
Share

Series name : Phonics Focus

Auther name : อนุชา แข่งขัน

Copy : etc.

Product detail

ฝึกระบุเสียงสระในภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม คือ เสียงสระพื้นฐาน AEIOU, สระเสียงสั้น, สระเสียงยาว และ สระผสม และฝึกผสมเสียงกับเสียงพยัญชนะให้เป็นคำด้วยวิธีโฟนิกส์ พร้อมฝึกเชื่อมโยงเสียงของคำและภาพที่มีความหมายตรงกับเสียงได้ ตลอดจนฝึกอ่านออกเสียงทั้งในระดับคำ วลี และประโยคความเดียว เป็นจังหวะช้าๆ (Chant) โดยคำศัพท์ที่เลือกใช้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาสามารถออกเสียงตามได้ง่าย และตรงกับตัวชี้วัดในหลักสูครแกนกลาง ปีการศึกษา 2551 ในวงคำศัพท์ที่เด็กประถมศึกษาควรรู้จัก

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB