ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับก้าวหน้า (3 เล่ม)
ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับก้าวหน้า (3 เล่ม)

Share
Share

Series name : อ่านได้ เขียนดี

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก และ นงลักษณ์ เจนนารี

Copy : etc.

Product detail

สื่อเสริมเพื่อช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เน้นการฝึกอ่าน เขียนคำ กลุ่มคำ ประโยค เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำ สามารถเรียบเรียงประโยคและใช้ในการสื่อสารได้ ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยในระดับขั้นที่สูงขึ้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB