แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649147967

Series name : แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.3 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเอง ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB