แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3

Download
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3

ISBN : 8858649147967

Series name : แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.3 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเอง ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products