แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3

ISBN : 8858649147967

ชื่อชุด : แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.3 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเอง ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง