หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162039737

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัยในตนเอง เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการกับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download]

[Only Aksorn Customers]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB